پایگاه اطلاع رسانی:

  دروس خارج

مسئله دوم: یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد

اسکرول به بالا