پایگاه اطلاع رسانی:

  دروس خارج

اشتراط اذن امام در تعلق خمس به غنائم حربیه

اسکرول به بالا