پایگاه اطلاع رسانی:

چاپ دوم

۴۶۲ صفحه

۷۰ هزار تومان

عبارت پشت جلد: مجموعه «ولایت الهیه نظام عالم را مبتنی بر وحی توصیف می کند و جایگاه الوهیت و نبوت و امامت را در نظام خلقت و نظام پرستش توضیح می دهد.
مجموعه حکمت تاریخ این جهان نگری را بر تاریخ تطبیق می دهد و تصویری موحدانه از مبدأ و مسیر و منتهای تاریخ بشر بر محور انبیاء و اولیاء الهی به دست می‌دهد.
در ادامه مجموعه حکمت حکومت زیرساخت‌های معرفتی حکومت دینی و نظام ولایت اجتماعی را تبیین می‌کند و آفاتی تازه از چرایی و چگونگی جریان توحید و ولایت الهیه در ساحت حیات اجتماعی بشر می‌گشاید.اساسا حکمت همان نظام معارف دینی است که بر اساس فهم اجتهادی از قرآن و روایات به دست می‌آید. بنابراین حکمت حکومت به مثابه نوعی حکمت مضاف و به معنای تبیین و تشریح نظریه حکومت بر پایه نظام معارف است»

اسکرول به بالا