پایگاه اطلاع رسانی:

چاپ دوم

۳۲۴ صفحه

۳۰ هزار تومان

عبارت پشت جلد: سه رویکرد اصلی در صحنه مطالعات فقه حکومتی را به ترتیب «فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی نام نهاده‌ایم. رویکرد فقه موضوعات عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تا کنون شیوه رایج حوزه‌های علمیه بوده است. رویکرد فقه نظامات که ایده اصلی آن توسط شهید صدر مطرح شد، در یک سطح برتر از تفقه، سعی دارد نظامات اجتماعی را از منابع دین استنباط کند. فقه سرپرستی نیز رویکردی است که امام خمینی افق‌گشایی کردند که طبق آن، فقه، در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی قرار می‌گیرد. طبق این رویکرد، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان، از گهواره تا گور است.»

اسکرول به بالا